Általános szerződési feltételek

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 Jelen weblap üzemeltetője a Studio Lightroom fotóstúdió Lightroom Garderobe ruhakölcsönzője, e-mail címe: lightroomruhaberles@gmail.com, telefonszáma: +36 20 241-3736, címe: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.

1.2 Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja, azaz 2022.03.04. napja. Az Ügyfél a vonatkozó bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a bérleti szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.3 A Lightroom Garderobe fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogad. A Lightroom Gardrobe biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

  1. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, a Lightroom Garderobe, mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen kismamaruhák, gyermekruhák és női ruhák bérleti szerződésére, valamint minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

2.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 18. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

2.3 A szerződések tárgyát kismamaruha, női alkalmi ruha, gyermekruha, valamint ezek kiegészítői, kellékei képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet bérelni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott nevű bérelt termék minőségében, színében, anyagában, díszítésében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Lightroom Garderobe a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elismeri, hogy a terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. A Lightroom Garderobe a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken és ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest.

2.4 A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a bérleti szerződés felek általi aláírásának napján KÉSZPÉNZBEN fizeti meg a Lightroom Gardobe-nak. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét  a Lightroom Garderobe egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges, azaz a kiválasztott ruha nincsen foglalva ennek hiányában.

2.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket kizárólag a teljes bérleti díj –foglaló és hátralék együttes összege-valamint a kaució megfizetését követően viheti el. Banki utalás esetén, a ruhaelvitel napjáig szükséges a hátralék összegének a Lightroom Garderobe szalon bankszámlájára megérkeznie, ennek hiányában a ruhát nem tudjuk kiadni utalásos bizonylattal!

2.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket a bérleti szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le.

2.7 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Lightroom Garderobe bérelt termékek esetén, óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét a Lightroom Garderobe egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben viszi vissza a Studio Lightroom fotóstúdióba, a Lightroom Garderobe  az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett, a Lightroom Gardrobe  jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet a Lightroom Garderobe-nak megfizetni, azzal, hogy a kártérítés mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg.

2.8 A Lightroom Garderobe  kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb az esemény Szerződésben meghatározott időpontjának napján kiadja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket csak személyesen veheti át a Lightroom Garderobe-ban, a bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

2.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti időtartam a Bérlő által meghatározott bérlés kezdetétől a bérlés befejezése közötti időintervallumra szól, a bérelt terméket ezt követően köteles visszavinni az Studio Lightroom-ba. A Felek rögzítik, hogy a bérelt terméket bárki visszaviheti a Studio Lightroom-ba. A Felek rögzítik, hogy a Lightroom Gardrobe  nem köteles a bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak tekinti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként 5.000.- Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Lightroom Gardrobe-nak. Amennyiben a Bérlő a bérelt terméket 5 napnál több késedelemmel hossza vissza, a Lightroom Garderobe a ködbér felszámítása után, bérlés kezdetekor letett foglalót nem köteles vissza adni a Bérlő részére. Azonban van lehetőség a bérleti idő meghosszabbítására előzetes egyeztetés útján, aminek következtében a szerződésben hosszabb bérleti idő kerül rögzítésre. Ennek díjszabása az időtartam szerint kerül felszámolásra a bérleti díjon felül.

2.10 A Bérlő a bérelt terméket az átadáskor meghatározott állapotban köteles visszavinni a Lightroom Garderobe-nak. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételekor az állapothoz képest tapasztalható és a bérelt termék Studio Lightroom-ba történő visszavételéig, illetve a Lightroom Garderobe  általi átvételéig bármilyen oknál fogva, bárkinek felróhatóan keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szövetroncsolódás, szakadás, gyertya által okozott viaszkár, égési folt, ruha önkezű megcsonkítása/ javítása sérülés következtében, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, legyen az vállfa, ruhazsák, vagy a ruhán, kiegészítőkön lévő díszítések elvesztése, rongálódása is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken vagy a bérelt termékben okozott, vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni, azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg lehet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a visszahozott terméknél (legyen az kismamaruha, gyermekruha vagy női ruha), esetlegesen felszámolásra kerülhet tisztítási költség, amennyiben olyan szintű koszolódás, foltok keletkeznek a termékeken, amik egyszeri tisztításnál nem tisztíthatóak! Továbbá, ha a visszahozott terméken keletkezett megkérdőjelezhető foltok, koszolódás olyan mértékű, hogy már a visszahozatalkor előkezelést igényel és a kosz, vagy folt nem reagál azonnal az előtisztító kezelésre, akkor a Lightroom Garderobe  jogosult a kaució összegét visszatartani a folt/kosz kezelés idejére, ami akár egy hetet is igénybe vehet.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken SEMMILYEN kiigazítást, javítást, változtatást nem végezhet! Minden, a Bérlő által önkezűleg végzett kiigazítás, javítás, csonkítás, változtatás a jelen pontban meghatározott kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni!

2.11 Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadáskor meghatározott állapotot követően a Lightroom Gardrobe  nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, seb, heg, bőrpír keletkezése, vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési, vagy egyéb igényt a Lightroom Gardrobe nal szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

2.12 A járványügyi helyzetre való tekintettel a bérlés dátuma módosítható, azonban ha a szerződésben szereplő dátumra lefoglalt ruha a módosított dátumra nem elérhető, akkor a befizetett foglaló összegét beszámítjuk egy másik ruha kölcsönzési, ill. vételi díjába, melyet az Ügyfél ezen ok miatt, díjmentesen választhat.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).

3.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

3.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Lightroom Garderobe  székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület  1016  Budapest, Krisztina krt. 99. A Lightroom Garderobe  tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során a Lightroom Garderobe  eljárással felmerült valamennyi költségét, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat, postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kijelenti, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül megfizeti.